Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
173/TTr-THABBTH AN BÌNH BTờ trình Về việc công nhận kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của Trường tiểu học An Bình B Năm học 2023-2024 Tải về
Công khai theo TT 36 CNH 23-24- PL 5678 Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2022-2023 Tải về
Công khai TT36 PL5678 năm học 2022-2023 Tải về
Số 292/BC-THABBTH An bình BBáo cáo 3 công khai đầu năm 2022-2023 Tải về
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 Tải về
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 Tải về
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 Tải về
QUYẾT TOÁN THU - CHI CĂN TIN NĂM 2021 Tải về
TH An Bình BQUYẾT TOÁN THU - CHI CĂN TIN NĂM 2021 Tải về
TH An Bình BCÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2019 Tải về
TH An Bình BCông khai dự toán Tải về
CÔNG KHAI TT 36 20-21- PL 5678 TH ABB Tải về
Báo cáo 3 công khai năm học 2020 - 2021 Tải về
TH An Bình BQUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2019 Tải về
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2020 Tải về
TH An Bình BCông khai chất lượng giáo dục năm học 2020 Tải về
TH AN BÌNH BKế hoạch 3 công khai 19-20 Tải về
TH AN BÌNH BKế hoạch 3 công khai mới Tải về
TH AN BÌNH BBáo cáo kết quả thực hiện 3 công khai 2019-2020 Tải về
CÔNG KHAI THỰC HIỆN QUÝ 1,2,3,4,NĂM 2018 Tải về
TH An Bình BCông khai quyết toán thu chi quý 1,2,3 năm 2019 Tải về
Công Khai trong và ngoài ngân sách 2018 Tải về
TH An Bình BCông khai chất lượng GD theo TT36 2019 Tải về
THANBINHBCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017 Tải về
THANBINHBBáo cáo thu chi năm học 2017-2018 Tải về
THANBINHBKế hoạch ba công khai Tải về
THANBINHBCông khai chất lượng giáo dục 2017 Tải về
THANBINHBCông khai chất lượng Giáo dục theo TT36 2018 Tải về
THANBINHBBáo cáo ba công khai năm học 2018-2019 Tải về
276/BC-THABB15/11/2017TH An Bình BBáo cáo kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục Tải về
TH An Bình BCông Khai theo thông tư 09 năm học 2017 - 2018 Tải về
16/08/2016TH An Bình BCông khai thông tin thu - chi tài chính Ngoài ngân sách năm học 2015 - 2016 và dự kiến năm học 2016-2017 Tải về
17/08/2016TH An Bình BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2016-2017 Tải về
17/08/2016TH An Bình BCông khai thông tin CSVC năm học 2016– 2017 Tải về
27/05/2016TH An Bình BCông khai thông tin CLGD tiểu học, năm học 15-16 Tải về
22/08/2016TH An Bình BChất lượng giáo dục Tải về